REGULAMIN SERWISU:


1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu oraz inne sprawy porządkowe.

2. Nieznajomość niniejszego dokumentu nie jest podstawą reklamacji, która zostanie rozpatrzona negatywnie.

3. Ustanowienie dostępu do serwisu następuje poprzez rejestrację użytkownika za pomocą strony www, zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną.

4. Dostęp przyznawany jest tylko i wyłącznie osobom, które reprezentują danego Kontrahenta i zabronione jest udzielanie dostępu osobom trzecim.

5. Korzystanie z serwisu zamówień ma celu umożliwienie zapoznania się z ofertą firmy wzajemnymi rozrachunkami oraz umożliwia złożenie zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. (z wyłączeniem czasu potrzebnego do przeprowadzenia prac konserwacyjnych) dokładne warunki świadczenia usług drogą telefoniczną opisany jest w pkt20 niniejszego regulaminu.

6. Złożenie zamówienia skutkuje wstępną rezerwacją zamówionego artykułu i nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupu oraz towary przedstawione w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1. Kodeksu cywilnego.

Ceny artykułów ze statusem "dostępny na magazynie" są aktualne i wiążące,ale mogą ulec zmianie o czym zostanie poinformowany kontrahent pisemnie lub telefonicznie.

Ceny artykułów ze statusem "na zamówienie w ciągu ... dni" jest aktualna na dzień ostatniej dostępności w serwisie jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie.

Operator ma prawo skorygować zamówienie informując o tym fakcie Zamawiającego.

7. Koszty dostawy towaru (na terytorium kraju) do klienta pokrywa firma ARKOTRANS S.C. tylko w przypadku gdy faktura po zrealizowaniu zamówienia ma wartość większą niż 2000 zł netto (bierze się pod uwagę fakturę a nie zamówienie). Faktury o wartości poniżej 2000 zł netto wysyłane są na koszt zamawiającego - jest dopisywana dodatkowa pozycja na fakturze "Koszt  transportu" przy wadze przesyłki do 30kg. Przy wadze przesyłki powyżej 30kg niezależnie od wartości faktury koszt przesyłki będzie ustalony indywidualnie z odbiorcą.

 

8. Z uwagi na specyfikę pakowania i wysyłki towaru - każde zamówienie jest traktowane osobno (nie istnieje pojęcie - "proszę dołożyć do poprzedniego zamówienia") a koszty dostawy takiego zamówienia naliczane są w/g pkt. 7.

9. Wszelkie dane prezentowane przez serwis są przedstawiane w formie informacyjnej. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych

10. Zdjęcia oraz pozostałe elementy graficzne są własnością firmy ARKOTRANS S.C. i zabrania się ich rozpowszechniania i użytkowania bez zgody ich właściciela.

11. Złożone zamówienie przekazywane jest do realizacji, ewentualne anulowanie zamówienia można dokonać tylko i wyłącznie drogą telefoniczną informując o tym fakcie handlowca pod nr tel. 58 3003031 kom. 512254619 503117577

12. Login i hasło są danymi POUFNYMI. Wszelkie zamówienia złożone w systemie za pośrednictwem osób trzecich za pomocą loginu i hasła będą również realizowane a reklamacje dotyczące tego faktu będą rozpatrywane NEGATYWNIE dlatego prosi się o odpowiednie przechowywanie otrzymanych danych oraz o nieudostępnianie ich osobom postronnym.

13. Operator w miarę możliwości i potrzeb będzie dążył do rozszerzenia informacji i usług udostępnianych za pośrednictwem tego serwisu. W związku z tym Operator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia systemu bez wcześniejszej informacji.

14. Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu Użytkownika do systemu w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przede wszystkim po stwierdzeniu udostępnienia swojego loginu i hasła osobom trzecim.

15. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez konieczności podania przyczyny.

16. Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości newslettera, z którego w każdej chwili mogę zrezygnować po przez zgłoszenie tego faktu drogą mailową oraz zapoznałem się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

17. Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Administratorem danych jest firma ARKOTRANS S.C. .

18. Zwrot towaru może nastąpić w ciągu 7 dni od wystawienia faktury w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Koszt transportu zwrotu towaru pokrywa Kontrahent. Zwrot pieniędzy z korekty dokumentu sprzedaży będzie dokonany przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez Kontrahenta. 

19. Towary z wyprzedaży lub zamówienia indywidualnego oraz elementy elektyczne i elektoniczne nie podlegają zwrotowi.

20. Zakres świadczenia usług drogą elektroniczną .W celu korzystania ze Strony Internetowej powinni posiadać Państwo urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką. W celu korzystania ze Strony Internetowej i dokonywania zakupu produktów dostępnych na Stronie Internetowej muszę Państwo dodatkowo posiadać aktywne konto email.

 Mogą Państwo przeglądać i korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie w Państwa osobistych, niekomercyjnych celach i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.

Zobowiązują się Państwo, że nie będą wykorzystywać Strony Internetowej do rozsyłania spamu (komercyjnego lub niekomercyjnego), łańcuszków lub komunikatów wielokrotnych jakiegokolwiek rodzaju, w tym, między innymi, list dystrybucyjnych do osoby, która nie wyraziła specjalnej zgody na wpisanie na taką listę.

Nie będą Państwo przekazywać, dystrybuować, wprowadzi lub udostępniać w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Strony Internetowej wirusa komputerowego, key loggerów, spyware, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb czasowych lub innego złośliwego lub szkodliwego programowania (zwanych łącznie "Wirusami"). Nie mogą Państwo korzystać ze Strony Internetowej w związku z żądaniem, zbieraniem, uzyskiwaniem lub przechowywaniem jakichkolwiek danych osobowych, haseł, informacji o koncie bankowym lub informacji o innych użytkownikach Strony Internetowej. Nie mogą Państwo wykorzystywać jakiejkolwiek eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi gromadzenia i pozyskiwania danych w związku ze Stroną Internetową. W przypadku pobierania oprogramowania lub innej treści ze Strony Internetowej, robią to Państwo na własne ryzyko.

W przypadku zmiany Warunków Korzystania, ich ujednolicona wersja zostanie udostępniona na Stronie Internetowej. Prosimy o sprawdzenie niniejszych Warunków Korzystania, zanim skorzystają Państwo ze Strony Internetowej, w celu ustalenia, czy doszło do zmiany w stosunku do wersji obowiązującej w trakcie poprzedniej Państwa wizyty. Kontynuacja korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej potwierdza bezwarunkowe przyjęcie w całości aktualnych w danym czasie Warunków Korzystania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany Warunków Korzystania, prosimy o opuszczenie i niekorzystanie ze Strony Internetowej.

21.Zakres odpowiedzialności

1.Sprzedawca oświadcza, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, ma możliwość zapewnienia Klientom szerokiego asortymentu, w konkurencyjnej cenie i dostępności. Sprzedawca nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Klienta towaru do zrealizowania zamierzonego przez Klienta przedsięwzięcia, jak również nie świadczy usług doradczych, w szczególności w zakresie sposobu, konieczności bądź zasadności  naprawy pojazdu Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowy montaż części przez klienta.

2. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia.

4. Postanowienia 21 pkt nie uchybiają bezwzględnie obowiązującymi przepisom prawa.

22. Reklamacje / rękojmia

1.Postanowienia niniejszego paragrafu regulują uprawnienia dotyczy podmiotów gospodarczych wynikające z rękojmi na zasadach określonych niniejszym regulaminie i modyfikują one względnie obowiązujące postanowienia aktów prawnych odnoszących się do przedmiotowej materii, przy czym nie wyłączają one uprawnień Klienta wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu należy zgłaszać do Działu Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady pisemnie uprzednio informując o tym sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną . Zgłoszenie musi posiadać dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, nr faktury zakupowej oraz opis stwierdzonej usterki.

3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.

4. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać przez email lub pisemnie

5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy,na własny koszt chyba że stony postanowią inaczej.

6. W przypadkach określonych indywidualnie przez Dział Reklamacji Sprzedawcy możliwe jest przesłanie dokumentacji zdjęciowej reklamowanej części jako wystarczającej do rozpatrzenia reklamacji. W tej sytuacji nie jest konieczne przesyłanie reklamowanej części, jednak pod warunkiem umożliwienia dostępu do tej części aż do momentu wydania decyzji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego o dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z rozpatrzeniem reklamacji mogą zostać wstrzymane a czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie tych danych.

8. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej usterki; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki.

9. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klientowi przysługują następujące formy rozpatrzenia reklamacji: naprawa, obniżenie ceny, wymiana na towar wolny od wad lub odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych decyzję o sposobie usunięcia szkody podejmuje Sprzedawca.

10. Rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych następuje niezwłocznie pod warunkiem dostarczenia Sprzedawcy wszystkich wymaganych materiałów/dokumentów oraz reklamowanego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania przez Klienta kompletnych informacji, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż w terminie 1 roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma zgłoszenie reklamacyjne przed upływem tego okresu.

12. W celu dochodzenia roszczeń reklamacyjnych Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy wadliwy towar.

13. W przypadku roszczeń reklamacyjnych związanych ze stwierdzoną wadą rzeczy Sprzedawca ustala następujące warunki rozpatrzenia reklamacji:

a) okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi 1 rok od dnia wydania towaru klientowi

b) termin na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady towaru z umową wynosi maksymalnie 1 miesiąc od daty wykrycia wady,

c) termin na dostarczenie reklamowanego towaru od daty powiadomienia od stwierdzeniu wady wynosi 1 miesiąc Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje odmową rozpatrzenia reklamacji.

14. Sprzedawca informuje, że na część oferowanych towarów następuje przeniesienie gwarancji Producenta na zasadach określonych w warunkach gwarancji udzielonej przez Producenta towaru. Warunki udzielanych gwarancji są określane w kartach gwarancyjnych przekazywanych klientom podczas sprzedaży lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

23. Ochrona danych osobowych

1.Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie podlegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Arkotrans S. C. [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: sklep@arkotrans-czesci.pl , na adres firmy lub pod numer 58 300 30 31 W przypadku, gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

2. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnych z - Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zapewniamy, że dane osobowe naszych kontrahentów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją umów sprzedaży towarów i usług oraz dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego.

3. Informujemy, że Administratorem naszych danych osobowych kontrahentów jest Arkotrans S. C. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 255a. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją usługi sprzedaży towarów i usług realizowanych w ramach działalności firmy Arkotrans S. C. 

3.1 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@arkotrans-czesci.pl

3.2 Przedstawicielem Administratora jest Dariusz Karasiewicz – Inspektor Ochrony Danych Osobowych: rodo@arkotrans-czesci.pl

3.3 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług, dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego 

3.4 Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania wiążącej umowy sprzedaży oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

3.5 Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane tylko w celu ewentualnego dochodzenia wzajemnych roszczeń.

3.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt 3.

3.7 Dane osobowe w firmie Arkotrans S. C.  przetwarzane są w sposób bezpieczny i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

3.8 Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do danych, umożliwiamy ich sprostowanie, usunięcia ich na żądanie lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawa do złożenia wobec Administratora sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych.

3.9 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, każdemu kogo danymi osobowymi administrujemy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.10 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie. 

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)